Biblioteci
BIBLIOTECA STIINTIFICA REPUBLICANA DE MEDICINA
Adresa: MD-2025, mun. Chisinau, str. N. Testemiteanu, 29, et 3
BIBLIOTECA STIINTIFICA CENTRALA A ACADEMIEI DE STIINTE A MOLDOVEI
Adresa: MD-2001, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 1
FUNDATIA CARTII
Adresa: MD-2012, mun. Chisinau, str. A. Sciusev, 65
FILIALA DE CARTE ROMANEASCA A BIBLIOTECII NATIONALE PENTRU COPII "I. CREANGA" SI BIBLIOTECII JUDETENE "GH. ASACHI" DIN IASI
Adresa: MD-2012, mun. Chisinau, str. 31 August, 121
   Page 5 Of 5